Zapisy do naszego Przedszkola

Zaloguj

Przedszkole Publiczne nr 13

Adres:
ul. Przedszkolaków 7 33-100 Tarnów
Dyrektor:
mgr Barbara Chochołowicz
Telefon:
(014) 656-18-46
Email:
dyrpp13@umt.tarnow.pl
WWW:
http://pp13.edunet.tarnow.pl/pl
Typ jednostki:
Przedszkole

Zapisy do naszego Przedszkola

Wtorek , 18 marca  2014 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych po raz kolejny będzie  przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. Wprowadzany od kilku lat w wielu miastach system naboru znakomicie się sprawdza. Elektroniczna rekrutacja zapewnia spokojny, obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

W serwisie internetowym http://naborp-k.vulcan.net.pl/tarnow sukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje o przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:

Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),

Ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),

Uchwałę nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

Obowiązek przedszkolny

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-5 lat zamieszkałe na obszarze danej gminy.

2. W roku szkolnym 2015/2016 spełnienie obowiązku przedszkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2010 r. (5-latki).

3. W roku szkolnym 2015/2016 oddziały przedszkolne liczą do 25 dzieci.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 23 lutego 2015 r. do 6 marca 2015 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu publicznym na podstawie kryteriów określonych w w/w aktach prawnych.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Wniosek o przyjęcia do przedszkola publicznego składa się odpowiednio do dyrektora wybranego przedszkola publicznego (najbardziej preferowanego) w terminie od 12 marca 2015 r. do 13 kwietnia 2015 r.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego może być zgłoszony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli publicznych. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli publicznych od najbardziej do najmniej preferowanych

 

WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w dniu

20 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 20 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. Brak potwierdzenia woli w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Przedszkole, które po ogłoszeniu list przyjętych, będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami w okresie od 29 kwietnia 2015 r. do końca sierpnia 2015 r. przeprowadzi rekrutacje uzupełniającą.

 

Postępowanie odwoławcze

- W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

- Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

- Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

- Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

- Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

 

WAŻNE DATY 2015

od 23 lutego 2015 r. do 6 marca 2015 r. - potwierdzenie kontynuacji przedszkolnej (przyjmowanie od

rodziców deklaracji o pozostawieniu ich dziecka w przedszkolu)

od 12 marca 2015 r. do 13 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00 - zapisy do przedszkoli – przyjmowanie dokumentów

20 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przedszkoli

od 20.04.2015 r. do 24.04.2015 r. - potwierdzanie woli podjęcia edukacji przedszkolnej

29 kwietnia 2015 r. - ogłoszenie listy przyjętych do przedszkoli

od 29 kwietnia 2015 r. do 31sierpnia 2015 r. - rekrutacja uzupełniająca

 

UWAGA!

O przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola, a gdy przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.